ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY VERKLARING

INLEIDING

Etappe Tours is onder meer een dienstverlener op het gebied van georganiseerde fietstochten. Etappe Tours kan informeren, adviseren en reserveringen maken. Een beperkt aantal reizen worden uitgevoerd door een van onze partners, zoals Dolomieten en de Boat Bike Wine Experience. Daarom treedt Etappe Tours in deze gevallen slechts op als reisagent (bemiddelaar/tussenpersoon): de volledige verantwoording en afhandeling van uw boeking ligt in handen van de dienstverlener/organisator.


Etappe Tours verleent deze diensten in uw opdracht. De onderhavige toepasselijke voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van de reisagent. De reisagent kan een reservering voor u maken en brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. In deze situatie komt er een (reis)overeenkomst tot stand tussen u als reiziger en de desbetreffende dienstverlener. De reisagent is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst en treedt slechts op als bemiddelaar/tussenpersoon tussen u en de desbetreffende dienstverlener (zie ook artikel 7). De reisagent is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

Daarnaast biedt Etappe Tours in haar hoedanigheid van reisorganisator van te voren georganiseerde reizen aan op eigen naam. In deze gevallen komt er een reisovereenkomst tot stand tussen Etappe Tours en u (zie ook artikel 8).

Etappe Tours zal u bij het geven van de opdracht een bevestiging verstrekken zodra zij weet dat er beschikbaarheid is op de door u geselecteerde reis in de door u gewenste periode. Het is aan de reiziger deze bevestiging op juistheid te controleren. Binnen 2 werkdagen na ontvangst kunt u eventuele fouten in de bevestiging door Etappe Tours laten herstellen. Etappe Tours kan voor het verlenen van haar diensten een tarief in rekening brengen.

BEGRIPSBEPALINGEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


‘’Etappe Tours’’, onder deze website opererend onder de naam "Etappe Cycling Tours": een onderneming, gevestigd te Hasselt (Overijssel) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72383275. Etappe Tours treedt op als reisagent (bemiddelaar/tussenpersoon/boekingskantoor) en/of als reisorganisator/(wielertocht) organisator.

“Reisagent’’: Indien Etappe Tours adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de reiziger en een leverancier van (al dan niet toeristische) diensten, zoals bij het boeken van reserveringen voor accommodatie, vervoer, diner en/of overige losse diensten, zoals verzorgde fietstochten, tussen de reiziger en de dienstverlener, treedt Etappe Tours op als reisagent (bemiddelaar/tussenpersoon/boekingskantoor). Etappe Tours handelt in haar hoedanigheid als reisagent niet op eigen naam, maar als een bemiddelaar/tussenpersoon c.q. opdrachtnemer in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.

“Reisorganisator’’: Indien Etappe Tours in de uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde (pakket)reizen aanbiedt, treedt zij op als reisorganisator.

“Maatwerkreis’’: Als Etappe Tours al dan niet op verzoek van de klant een pakketreis samenstelt in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, die zij op eigen naam aanbiedt, kan sprake zijn van een reisovereenkomst waarbij Etappe Tours optreedt als reisorganisator.

“Reiziger’’: De klant wederpartij van de reisagent of reisorganisator, of degene te wiens behoeve bij het boeken de reis is bedongen (de reisgenoot) en die dat beding (het boeken van die reis te zijner behoeve) heeft aanvaard. In deze voorwaarden wordt in afwijking van artikel 7:500 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, tevens onder reiziger de wederpartij van Etappe Tours als reisagent verstaan, of degene te wiens behoeve bij het boeken de reis is bedongen (de reisgenoot) en die dat beding (het boeken van die reis te zijner behoeve) heeft aanvaard


“Reisovereenkomst”: De overeenkomst als bedoeld in artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, in die gevallen dat Etappe Tours zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde (pakket)reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:

a.              vervoer;

b.              verblijf;

c.              een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

“Dienstverlener”: De vervoerder zoals een touringcarbedrijf, luchtvaartmaatschappij of de verlener van andere diensten zoals het verschaffen van accommodatie (hotel en/of accommodatiehouder), reisorganisatoren en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen met wie de reiziger door middel van bemiddeling van de reisagent een overeenkomst aangaat.

De dienstverlener is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze diensten. Etappe Tours is daarvoor niet verantwoordelijk, tenzij zij zich op eigen naam als reisorganisator van een pakketreis tegenover de reiziger heeft verbonden.

’Werkdagen’’: De dagen maandag tot en met vrijdag van 18:30 uur tot 21:30 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij Etappe Tours uitdrukkelijk aangeeft dat voor haar andere openingstijden gelden.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle offertes, aanbiedingen, reisovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht waarbij Etappe Tours partij is, zijn deze Algemene Voorwaarden van Etappe Tours van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een beperking van de aansprakelijkheid.

Voor zover Etappe Tours optreedt als reisagent (boekingskantoor) en bemiddelt bij het boeken van accommodatie, vervoer of een andere toeristische dienst zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden op de bemiddeling van toepassing, inclusief artikel 7 van deze voorwaarden, waarin de beperkingen van aansprakelijkheid van Etappe Tours in haar hoedanigheid van reisagent/boekingskantoor zijn opgenomen.

Voor zover Etappe Tours optreedt als reisorganisator, met name door het aanbieden van een zogenoemde pakketreis in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, zijn naast de desbetreffende wettelijke bepalingen de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, en in het bijzonder artikel 8 en van deze voorwaarden, waarin beperkingen van aansprakelijkheid van Etappe Tours zijn opgenomen.

TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Het aanbod van  is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping vanwege fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient uiterlijk binnen 48 uur na aanvaarding van het aanbod te geschieden onder opgaaf van redenen.

Door aanvaarding van de reiziger van het aanbod, inclusief de daarbij behorende voorwaarden, van Etappe Tours, rechtstreeks of via bemiddeling van een boekingskantoor, komt een overeenkomst tot stand waarop de voormelde voorwaarden van toepassing zijn. De reiziger ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst een elektronische bevestiging van de gesloten overeenkomst (boeking).

Etappe Tours is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren of een reiziger tijdens een reis van deelname uit te sluiten wegens bijvoorbeeld wangedrag of andere negatieve gedragingen die het reisgenot van andere deelnemers of begeleiders benadelen.

Indien de reiziger Etappe Tours in de hoedanigheid van reisagent inschakelt voor het boeken/maken van reserveringen voor accommodatie, vervoer en overige toeristische diensten tussen de reiziger en de dienstverlener middels het invullen van het boekingsformulier, geldt dit als een opdracht in de zin van artikel 7: 400 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval is de reiziger jegens de reisagent gebonden aan deze opdracht, ongeacht het feit of er een bevestiging wordt verstrekt door de reisagent. Indien voor een dienst van Etappe Tours zelf een vergoeding is verschuldigd, zal Etappe Tours dat vooraf bekend maken.

Voor zover de reisagent namens de reiziger in het kader van de uitvoering van de opdracht verplichtingen tegenover derden, in het bijzonder dienstverleners, is aangegaan, is de reiziger daaraan gebonden.

De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens Etappe Tours respectievelijk de betrokken dienstverleners, welke uit de overeenkomst/opdracht voortvloeien. Eventuele andere personen die meereizen, zijn voor hun eigen deel aansprakelijk ten opzichte van de reisagent, respectievelijk de reisorganisator dan wel de betrokken dienstverlener(s).

Aan bedragen of andere informatie op de website, foldermateriaal, de (opdracht)bevestiging en andere uitingen van Etappe Tours kunnen geen rechten worden ontleend door de reiziger. De reiziger dient zelf de verstrekte informatie op de (opdracht)bevestiging te controleren.

Kennelijke fouten of vergissingen in het reisaanbod binden Etappe Tours niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

De reiziger dient bij het boeken c.q. sluiten van de overeenkomst met Etappe Tours en de dienstverlener(s), alle voor de boeking relevante gegevens van de reiziger en eventuele medereizigers te verstrekken. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de reiziger is Etappe Tours niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade daarvan. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger. Als het over persoonlijke gegevens gaat, werkt Etappe Tours conform de algemeen geldende norm in Nederland en vereist daarom de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap doch ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang zijn.

Deelnemers aan een vakantie van Etappe Tours dienen te beschikken over een goede gezondheid, fysiek en mentaal, en conditie. Indien u als reiziger twijfelt of een reis voor u geschikt is, verzoeken wij u ons een e-mail te sturen. Indien u zich hier niet aan houdt, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats

De prijzen van gereserveerde/geboekte diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de reiziger worden doorgegeven en doorberekend.

Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte overeenkomsten kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de reiziger plaatsvinden. Indien op verzoek van de reiziger een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk (Etappe Tours, Welhaak 30, 8061 LJ, Nederland) en per e-mail (contact@etappecyclingtours.com) te worden bevestigd. De datum van het poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering. Door de complexere organisatie die dit vergt, is bij annulering van een reisovereenkomst de reiziger een bijdrage verschuldigd. Wanneer de reiziger besluit zijn reis te annuleren gelden de volgende voorwaarden:
· Tot 8 weken voor vertrek 15% van de reissom
· Van 8 weken tot 6 weken voor vertrek 30% van de reissom;
· Van 6 weken tot 4 weken voor vertrek 50% van de reissom;
· Van 4 weken tot 2 weken voor vertrek 75% van de reissom;
· Van 2 weken tot de dag van vertrek 100% van de reissom.
Bij annulering van de reiziger, binnen welke termijn dan ook, na de bevestiging van een reis van onze kant brengt Etappe Tours 100% kosten in rekening voor de vliegtickets mits deze in het pakket zitten. Tot 4 weken voor vertrek kan de reiziger om wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Indien de wijziging niet het karakter heeft van een annulering en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met de wijziging worden aangebracht. De wijzigingskosten bedragen EUR 50,- (excl. BTW) per boekingsbevestiging per wijziging, vermeerderd met de eventuele extra communicatiekosten. Indien het geheel of een gedeelte van de reis wordt ondergebracht bij een derde d.w.z. andere Nederlandse reisorganisatie, buitenlandse reisorganisatie, onafhankelijke reisorganisator of accommodatieverschaffer gelden op de eerste plaats de wijzigingsvoorwaarden van de derde partij op het desbetreffende reis of onderdeel hiervan.

Alle mededelingen van Etappe Tours of dienstverlener(s) zullen uitsluitend worden gericht aan de reiziger.

Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

Bij veel reizen op onze site geldt het vereiste van een minimum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Bij onvoldoende deelname is de uiterlijke datum van annulering door Etappe Tours 14 dagen voor vertrek. Het minimum aantal deelnemers wordt vermeld bij de reis die u via de site boekt. De overeenkomst kan door Etappe Tours onmiddellijk worden opgezegd, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in het aanbod genoemde minimum aantal deelnemers.

Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden gehaald zal Etappe Tours altijd proberen alsnog de reis uit te voeren om teleurstellingen te voorkomen. Etappe Tours overlegt dan eerst met u en kan dan bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden aanbieden: • de reis wordt toch uitgevoerd maar met een prijsverhoging • er wordt een alternatieve vertrekdatum aangeboden • er wordt een alternatieve reis aangeboden • een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Lokale omstandigheden en de bijzondere bestemmingen die Etappe Tours aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in het reisschema ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden behoren ook tot de mogelijke aanpassingen. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodaties en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Etappe Tours en haar dienstverleners zullen in dat geval alternatieven bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.

Het afsluiten van een reisverzekering is verplicht. Etappe Tours raadt de reiziger dringend aan een goede reis-, bagage-, ongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering af te sluiten. Wanneer elders een reisverzekering wordt afgesloten dan dienen alle gegevens die nodig zijn voor een doelmatige hulp- en dienstverlening voor vertrek aan ons worden doorgegeven via contact@etappecyclingtours.com. Goed verzekerd op reis gaan is een absolute noodzaak. Via onze site kan u heel makkelijk uw reis- en annuleringsverzekering afsluiten. Wij sluiten al onze verzekeringen af bij Europeesche.

BETALINGEN

De verschuldigde bedragen dienen binnen de aangegeven termijn (tenzij anders aangegeven) aan Etappe Tours te zijn voldaan.

Etappe Tours is bevoegd - zonodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) - de verschuldigde bedragen te incasseren.

Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd. Etappe Tours heeft als dan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.13 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de reiziger.

RENTE EN INCASSOKOSTEN

De reiziger die in verzuim is, is in beginsel de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door Etappe Tours ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 50,- tenzij dit bedrag (de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende) onredelijk is.

REISDOCUMENTEN, VISA, BEWIJS VAN INENTINGEN EN VACCINATIES

De eventueel in het reisaanbod, boekingsbevestiging of reisbescheiden vermelde informatie over identiteitskaarten, paspoorten en/of visa is alleen van toepassing op reizigers met de Nederlandse nationaliteit.

Voor de toegang tot veel landen is naast een geldig paspoort een visum vereist, waarvoor de reiziger zelf verantwoordelijk is. De reiziger moet dit zelf aanvragen bij de betrokken autoriteiten of instanties. Deze verantwoordelijkheid berust niet bij Etappe Tours, die daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Daarbij dient de reiziger er zich bewust van te zijn dat voor medereizigers die een andere nationaliteit hebben, andere formaliteiten en eisen kunnen gelden, die de medereiziger in acht zal moeten nemen.

Verder is van belang dat die formaliteiten en eisen van tijd tot tijd door het betrokken land kunnen worden aangepast, zelfs vlak voor de vertrekdatum van de reis en dus ná de boeking. Vandaar dat deze verantwoordelijkheid en het risico dat de reiziger niet aan de gestelde formaliteiten en eisen voldoet, uitsluitend op de reiziger rusten.

De reiziger en de eventuele medereiziger(s) dien(t)(en) er derhalve voor zorg te dragen dat hij (zij) in het bezit is (zijn) van de voor de reis en het verblijf op de desbetreffende bestemming benodigde documenten, zoals geldige paspoorten en visa.

De verantwoordelijkheid voor geldige bewijzen van inentingen of vaccinaties berust volledig bij de reiziger.

De reiziger wordt door Etappe Tours voor of bij het sluiten van de overeenkomst in kennis gesteld van algemene op de Nederlandse nationaliteit van een reiziger afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

Indien de reiziger niet voldoet aan de in de vorige leden bedoelde eisen, zullen de daaraan verbonden schade en andere gevolgen voor zijn rekening komen, tenzij Etappe Tours toerekenbaar te kort is geschoten in haar informatieverplichting en die gevolgen die daaruit voortvloeien.

De reiziger dient zelf bij de betrokken autoriteiten of instanties informatie over visa en andere formaliteiten in te winnen. De reiziger zelf dient de juistheid van deze informatie kort voor vertrek nog eens te verifiëren bij de betrokken autoriteiten of instanties, omdat dit voor zijn risico komt.

De reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste grensdocumenten.

AANSPRAKELIJKHEID INDIEN ETAPPE TOURS HANDELT IN HAAR HOEDANIGHEID VAN REISAGENT

Wanneer ETAPPE TOURS consumenten of bedrijven adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de reiziger en een leverancier van toeristische diensten, zoals bij het boeken/maken van reserveringen voor accommodatie, vervoer en overige losse toeristische diensten tussen de reiziger en de dienstverlener, treedt Etappe Tours op als reisagent c.q. boekingskantoor. Etappe Tours handelt dan in haar hoedanigheid als reisagent niet op eigen naam, maar als tussenpersoon/bemiddelaar c.q. opdrachtnemer in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.

Etappe Tours zal bij haar werkzaamheden als reisagent c.q. boekingskantoor de zorg van een goed opdrachtnemer/ reisagent in acht nemen. Zij selecteert haar leveranciers met de grootst mogelijke zorg, maar kan en zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de desbetreffende diensten.

Etappe Tours is derhalve als reisagent niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst met de desbetreffende leveranciers of andere dienstverleners. Dit zou slechts anders kunnen zijn indien de tekortkoming is te wijten aan de schuld van Etappe Tours zelf of krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. 

Voor zover Etappe Tours zelf als reisagent toerekenbaar tekortschiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade vanwege gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Etappe Tours beperkt tot maximaal 25% van het totaalbedrag van de door Etappe Tours voor de desbetreffende boeking in rekening gebrachte diensten.

Indien de tekortkomingen toe te rekenen zijn aan de reiziger is Etappe Tours niet aansprakelijk voor enige schade. In dat geval is de reiziger aansprakelijk voor de door Etappe Tours gemaakte kosten of geleden schade.

Etappe Tours is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annulerings- en/of ziektekostenverzekering of andere verzekering, of waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen, tenzij de schade van de reiziger is te wijten aan opzet of grove schuld van Etappe Tours als reisagent.

Aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen) wordt door Etappe Tours uitgesloten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en vertragingsschade wordt door Etappe Tours uitdrukkelijk uitgesloten.

Etappe Tours is in haar hoedanigheid als reisagent niet aansprakelijk voor de niet correcte uitvoering van de desbetreffende dienst c.q. reisovereenkomst overeenkomstig de redelijke verwachtingen van de reiziger. Als reisagent is Etappe Tours niet aansprakelijk voor de gedragingen en nalaten van de betrokken reisorganisator en dienstverleners. Zij is evenmin aansprakelijk voor vertragingen waarvan de reiziger hinder ondervindt en evenmin voor welke daaruit voortvloeiende schade dan ook. Hieronder vallen onder meer vertragingen door technische mankementen aan een bus, vliegtuig of ander vervoermiddel, maar ook gevallen van overmacht, zoals weersomstandigheden, stakingen, blokkades, oorlogssituaties, het missen van aansluitingen, overboekingen, wijzigingen aangebracht door de dienstverlener en annulering door de dienstverlener.

Etappe Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelen of nalaten van de betrokken reisorganisatoren of dienstverleners bij de uitvoering van hun diensten, noch voor de juistheid en volledigheid van informatie verstrekt door de reisorganisatoren en dienstverleners, noch voor het verstrekte informatie- en promotiemateriaal van de dienstverlener, daaronder begrepen informatie op de website van de betrokken onderneming. Etappe Tours draagt derhalve geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Voor financieel onvermogen van de dienstverlener, zoals een luchtvervoerder of een accommodatieverschaffer is Etappe Tours als reisagent niet aansprakelijk. Daarnaast is zij niet aansprakelijk voor eventuele onbevoegd gedane toezeggingen van haar personeel en/of derden voor zover die in strijd zijn met het aanbod van de reisorganisator of dienstverlener dan wel met deze voorwaarden.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Etappe Tours en/of de door deze ingeschakelde derde.

Op de reisbestemmingen worden veelal (optionele) excursies aangeboden waaraan de reiziger vrijblijvend kan deelnemen. Deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en Etappe Tours kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, verlies en/of letsel. Ter plaatse kan u door de lokale agent een formulier ter ondertekening worden uitgereikt (een zogenaamde 'disclaimer liability'). Daarmee verklaart u dat u zelf volledig aansprakelijk bent voor deelname aan de (optionele) excursie.

AANSPRAKELIJKHEID INDIEN ETAPPE TOURS HANDELT IN HAAR HOEDANIGHEID VAN REIS (WIELERTOCHT)ORGANISATOR

Als Etappe Tours in de uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde (pakket)reizen aanbiedt, treedt zij op als reisorganisator/wielertochtorganisator die met de reiziger een reisovereenkomst sluit in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek.

Als Etappe Tours niet op eigen naam een reisovereenkomst sluit, treedt zij op als reisagent, derhalve als tussenpersoon (bemiddelaar), opdrachtnemer. 

Etappe Tours is als reisorganisator verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Indien de reis onverhoopt niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mag hebben, is de reiziger verplicht om ter plaatse daarover zo spoedig mogelijk bij de betrokken dienstverlener, de eventuele reisleiding en Etappe Tours als reisorganisator, schriftelijk een klacht in te dienen.

Indien de reis onverhoopt niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mocht hebben, is Etappe Tours verplicht eventuele daardoor veroorzaakte schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Etappe Tours als reisorganisator is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp zij de bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

-    de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen

     aan de reiziger; of

-    de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis betrokken diensten is betrokken; of

-    de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Etappe Tours of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

-    de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, een en ander zoals bedoeld is in artikel 7:504 derde lid sub b van het Burgerlijk Wetboek. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging, mobilisatie, oproer, opstanden, overstromingen, staking van luchtvaart- of luchthaven personeel of van personeel van de accommodatie dan wel van betrokken vervoerders, of andere dienstverleners, of als vervoer bijvoorbeeld door sluiting van een haven of door de weersomstandigheden onmogelijk is, of door andere stremmingen in het vervoer, vulkaanuitbarstingen, aswolken, stagnatie in de levering door openbare nutsbedrijven, brand, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke grond- en brandstoffen door derden en andere vergelijkbare onvoorziene omstandigheden.


In geval van overmacht heeft Etappe Tours het recht naar eigen inzicht de georganiseerde pakketreis te verschuiven naar een latere datum, te verplaatsen naar een andere locatie of te annuleren.

Indien de (pakket)reis als gevolg van of in verband met overmacht wordt verplaatst naar een andere locatie, ontvangt u als reiziger van Etappe Tours vervangende reisbescheiden voor de nieuwe locatie.

Onverminderd de gebondenheid van de vervoerder en/of accommodatieverschaffer of andere leveranciers,  tot vergoeding van schade aan de reiziger volgens een verdrag of de wet, wordt door Etappe Tours als reisorganisator iedere aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, uitgesloten, tenzij zodanige schade uitsluitend is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Etappe Tours of een persoon voor wie zij verantwoordelijk is.

Etappe Tours is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annulerings- en/of ziektekostenverzekering of andere verzekering of waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen, tenzij de schade van de reiziger is te wijten aan opzet of grove schuld van de reisorganisator.

Als Etappe Tours jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding waarop de reiziger aanspraak kan maken ten hoogste éénmaal de reissom.

Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Etappe Tours voor andere schade dan dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Etappe Tours onverminderd hetgeen in het volgende lid is bepaald over de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid uit hoofde van een verdrag of wet.

Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst, zoals vervoer, een verdrag van toepassing is, kan Etappe Tours zich conform art. 7:508 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.

Op de reisbestemmingen worden veelal (optionele) excursies aangeboden waaraan de reiziger vrijblijvend kan deelnemen. Deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en Etappe Tours kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, verlies en/of letsel. Ter plaatse kan u door de lokale agent een formulier ter ondertekening worden uitgereikt (een zogenaamde 'disclaimer liability'). Daarmee verklaart u dat u zelf volledig aansprakelijk bent voor deelname aan de (optionele) excursie.

Uitsluitend indien sprake is van een reisovereenkomst, aanvaardt Etappe Tours naar gelang van de omstandigheden een verplichting om de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is Etappe Tours tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden. In dat geval komen de kosten van de verleende hulp en bijstand voor rekening van de reiziger. De kosten van de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van Etappe Tours indien de tekortkoming in de nakoming is toe te rekenen aan haar of aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt, tenzij de gebeurtenis die de oorzaak is van de tekortkoming, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of worden verholpen.

De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen Etappe Tours, haar personeel, dienstverleners en agenten ter bevordering van een goede uitvoering van de reisovereenkomst.

De reiziger is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn eigen ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een gemiddelde, correcte reiziger.

Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

Etappe Tours is niet aansprakelijk voor eventuele onbevoegd gedane toezeggingen van haar personeel, leveranciers, hulppersonen en/of derden voor zover die in strijd zijn met het aanbod van de reisorganisator of dienstverlener dan wel met deze voorwaarden, behoudens haar dwingendrechtelijke aansprakelijkheid op grond van een Verdrag, Verordening of de wet.

GESCHILLEN EN KLACHTEN

Op alle geschillen tussen Etappe Tours - en de door haar geselecteerde Reisorganisatoren enerzijds - en de reiziger anderzijds is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Ondanks al onze bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de reiziger een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Indien u op de bestemming een fout of een onvolkomenheid constateert, dan wordt van u verwacht dat u daarvan meteen melding maakt bij de reisleiding. Als de tekortkoming ook dan niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding. Als de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland bij Etappe Tours (Welhaak 30, 8061 LJ, Hasselt) worden ingediend. Etappe Tours zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Etappe Tours maakt de reiziger er op attent dat er geen groepsklachten in behandeling kunnen worden genomen.

Voor zover uit een klacht schade voortvloeit, wordt een eventuele schadevergoedingsverplichting beoordeeld aan de hand van hetgeen is bepaald voor Etappe Tours in haar hoedanigheid als reisagent en als Etappe Tours heeft gehandeld in haar hoedanigheid van reisorganisator.
zorg ervoor dat de antwoorden ook goed te begrijpen zijn voor mensen die de website voor het eerst bezoeken.

GGTO GARANTIEFONDS

De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

PRIVACY VERKLARING

Etappe Cycling Tours, onderdeel van Etappe Tours, hieronder beschreven als ECT, is gevestigd aan de Welhaak 30, 8061 LJ in Hasselt. ECT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Etappe Cycling Tours / Etappe Tours
www.etappecyclingtours.com 

contact@etappecyclingtours.com
Welhaak 30
8061 LJ Hasselt 
+31622118408


Persoonsgegevens
ECT maakt gebruik van analytische tools die het mogelijk maakt om gegevens te verzamelen van de bezoekers van onze website. Voorbeelde daarvan zijn Google Analytics  en Facebook Pixel. Wij willen u er op wijzen dat het mogelijk is om u af te melden voor Google Analytics via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.  ECT verwerkt uw persoonsgegevens om een goede analyse te maken en gerichter te kunnen adverteren. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- leeftijd

- interesses
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer na betaling van onze diensten


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
ECT verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid

- fysieke gesteldheid

We doen alleen desgevraagd omdat u fysiek op de proef zult worden gesteld door onze wielertochten op maat die ECT op haar website aanbiedt.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ECT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Om gericht en op maat aanbevelingen te kunnen doen


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ECT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > 24 maanden > Vanaf jaar voor aanvang van het evenement tot jaar na het evenement


Personalia                                  > 24 maanden > Om hotelboekingen te kunnen voldoen, om gepersonaliseerde informatie over de dienst aan u te kunnen verstrekken


Adres                                          > 24 maanden 


Delen van persoonsgegevens met derden

ECT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Etappe Tours blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ECT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Etappe Tours gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ECT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@etappecyclingtours.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ECT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ECT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@etappecyclingtours.com

 

ETAPPE CYCLING

Subscribe Form

Tel.: +31 (0) 622118408

Hasselt

  • Facebook
  • Twitter

©2020 door Etappe Cycling Tours. Met trots gemaakt met Wix.com